Додаткові розділи математичної фізики та програмування в TeX

Лекційних годин: 51 годин

Практичних занять: 0 годин

Самостійна робота: 57 годин

3 курс (6 семестр)
Программа курса: 

Загальні відомості про LaTeX. Суть програмування в TeX. Вхідні файли. Вихідні файли. Структура вхідного файлу. Спеціальні символи. Команди. Команди з аргументами. Коментарі. Групи. Оточення. Мітки.

Оформлення тексту як цілого. Стилі і стильові опції в LaTeX 2.09. Класи документів та їхні опції в LaTeX 2epsilon. Глави і заголовки. Стиль оформлення сторінок тексту. Одиниці довжини. Модифікація стандартних стилів оформлення сторінки - зміна ширини, висоти, зсув сторінки як цілого, зміна міжрядкового інтервалу. Зміна абзацного відступу. Поняття про режими роботи TeX. Вертикальні проміжки між абзацами. Вертикальний і горизонтальний зсув. Керування розривами сторінок. Набір тексту в двох колонках.

Набір математичних формул. Набір найпростіших математичних формул: Загальні відомості. Компоненти формул: Грецькі букви. Індекси, степені та експоненти. Регулювання розмірів символів у формулах. Інтервали між символами. Математичні функції. Математичні операції ( границі, інтеграли, суми, ряди та добутки, інші операції) Бінарні оператори. Знаки відношення. Спеціальні символи. Перекреслені символи. Виділення фрагментів формул за допомогою підкреслення. Дроби. Корені. Штрихи. Крапки. Включення у формули тексту.

Набір складних математичних формул: Дужки змінного розміру. Набір матриць. Переноси у формулах за допомогою оточення eqnarray. Набір функції з розгалуженням за допомогою оточення cases. Набір біноміальних коефіцієнтів (\choose, \atop}). Набір символів один над одним (\stackrel). Фантоми.

Робота з фрагментами тексту та оформлення тексту. Вирівнювання по лівому краю, по правому краю, центрування (оточення flushleft, flushright, center). Цитати (оточення quote, quatation). Буквальнее відтворення (оточення verbatim, команда \verb). Переліки (оточення itemize, enumerate, description). Таблиці (оточення tabular). Об'єднання стовпчиків у таблицях (команди \multicolumn, \cline). Таблиці та рисунки, що плавають (оточення table, figure). Особливості оточення figure.

Оформлення тексту. Розміри та типи шрифтів у LaTeX 2.09. Особливості зміни шрифтів у LaTeX 2epsilon. Виділення тексту (команди \em і \emph). Підрядкові примітки (команда \footnote). Зміна шрифтів в математичних формулах в LaTeX 2.09. Зміна шрифтів в математичних формулах в LaTeX 2epsilon. Перенос слів. Нерозривний пробіл. Проміжки між реченнями. Спеціальні знаки: дефіси, мінуси і тире; лапки. Діакритичні знаки.

Робота з блоками і лінійками. Блоки з рядка (команди {\mbox, \makebox). Блоки з абзаців (команди \parbox, \minipage). Створення рамок (команди {\fbox, \framebox). Зсув тексту щодо базисної лінії (команда \raisebox). Команда \hbox. Розтяжні інтервали (команди \hfil, \hfill}). Лідери. Горизонтальні та вертикальні лінійки (команди \rule , \hrule, \vrule, \strut.) Клей. Команда \vbox.

Пакет PSTricks у наукових графічних побудовах. Загальні відомості про пакет PSTricks: основні графічні елементи, операції над графічними об'єктами. Графічне представлення функцій та даних.

Імпорт графіки в TeX. Конвертація dvi-файлу. Принципи побудови графічного зображення. Типи графічних файлів. Створення файлів в форматі EPS. Макропакети epsf та epsfig. Графічні макропакети graphics та graphicx. Макропакет color. Загальні відомості про імпорт графіки в LaTeX 2epsilon. Випадки, коли потрібна конвертації вихідного dvi- файлу в інші формати. Пакет Dvipdfm.

Створення нових і модифікація стандартних команд. Макровизначення: команди без аргументів, команди з аргументами. Лічильники: модифікація оформлення і перевизначення стандартних лічильників і переліків. Створення нових оточень. Оточення \newtheorem. Створення презентацій засобами LaTeX 2epsilon. Клас документів Beamer.

Створення списку літературних джерел. BibTeX. Поняття бази даних. Опрацювання баз даних засобами LaTeX. Процедура thebibliography. Зміна параметрів процедури thebibliography. Макропакет overcite. Пре-процесор BibTeX.
 

 

Контроль знаний: 

Екзамен

Литература: 

Основна

1. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции, том 1.
Гипергеометрическая функция, функции Лежандра. М.: Наука, 1967.
2. Никифоров А.Ф., Уваров В. Б. Специальные функции математической
физики. – М.: 1978. – 320 с.
3. Колоколов И.В. и др. Задачи по математическим методам физики. –М.:
Эдиториал УРСС, 2002. – 288 с.
4. Полянин А.Д. Справочник по линейным уравнениям математической
физики. М.: Физматлит, 2001.
5. Шапиро Д.А. Методы математической физики. Часть 1 (Уравнения в
частных производных, специальные функции, асимптотики), НГУ,
2004.
6. Шапиро Д.А. Методы математической физики. Часть 2 (Представления
групп, функции Грина), НГУ, 2004.
7. Никифоров А.Ф., Уваров В. Б. Основы теории специальных функций. – М.:
1974. – 304 с.
8. Дацюк В.В. Програмування в LaТеХ 2ε. -Навчальний посібник для
студентів, аспірантів та викладачів фізичного факультету.- К.: ВПЦ
"Київський університет", 2005.- 101 с.

Додаткова

 9. Романенко О.В. Пакет PSTricks у наукових графічних побудовах. Київський
університет імені Тараса Шевченка.- 2009.- 65 с.
10. Львовский С.М. Набор и верстка в пакете LaTeX.- М.: Космосинформ,
1995.- 374 с.
11. Котельников И., Чеботаев П. Издательская система LaTeX 2 ε.-
Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998.- 496 с.
12. Кнут Д. Е. Все про TeX.- Протвино: Издательство АО RDTeX, 1993.- 576 с.
13. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981.
14. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и
функционального анализа. – М.: Наука, 1972.
15. Фущич В.И., Никитин А.Г. Симметрия уравнений квантовой механики. М.:
Наука, 1990 (djvu)
16. Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований. Том 1:
Преобразования Фурье, Лапласа, Меллина. М.: Наука, 1969 (djvu)
17. Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований. Том 2:
Преобразования Бесселя, интегралы от специальных функций М.: Наука,
1970 (djvu)
18. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям. – М.:
Наука, 1979.