Теорія рідких кристалів

Курс дає знання з розв’язку задач фізики рідких кристалів методами теоретичної фізики, зокрема, теорії фазових перетворень та флуктуацій, лінійної та нелінійної оптики, гідродинаміки, теорії дефектів, та ін.

Лекційних годин: 34

Кредиты ECTS: 
4
4 курс (7 семестр)
Программа курса: 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • Класифiкацiю рiдких кристалiв. Теорiю самоузгодженого поля рiдких кристалів;
  • Як отримується пружна енергiя орієнтаційної деформації рідких кристалів;
  • Дефекти в рідких кристалах;
  • Поведінку рiдких кристалів у зовнiшньому електричному або магнітному полi;
  • Флуктуацiї директора нематичного рідкого кристалу;
  • Рiвняння гiдродинамiки рiдких кристалiв;
  • Особливості оптики холестеричних рiдких кристалiв;
  • Особливостi смектичних рiдких кристалiв;
  • Застосування рідких кристалів в медицині та техніці. 

Студент повинен вміти творчо вибирати методи теоретичної та/або математичної фізики, що описують заданий фізичний процес

 Попередні вимоги: програма курсу орієнтована на студентів, які вже вивчили курси загальної та теоретичної фізики, аналітичної геометрії та лінійної алгебри,  математичного аналізу, диференціальні рівняння та варіаційного числення, математичної фізики.

 Методи викладання:  лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації, залік; 

 

Контроль знаний: 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку (виконання  письмових і/або усних екзаменаційних завдань).

Литература: 

Основна

1. П де Жен. Физика жидких кристаллов.- М., Мир, 1977.

2. С. Чандрасекар. Жидкие кристаллы. - М., Мир, 1980.

3. Блинов Л.М. Электро- и магнитооптика жидких кристаллов.- М., Наука, 1978.  

Додаткова

4. Сонин А.С. Введение в физику жидких кристаллов. - М., Наука, 1983.

5. Беляков В.А., Сонин А.С. Оптика жидких кристаллов. - М., Наука, 1982

6. І.C. Khoo Liquid Crystals: Physical Properties and Nonlinear Optical Phenomena

7. D.-K. Yang and S.-T. Wu Fundamentals of Liquid Crystal Devices  John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 0-470-01542-X, 2006