Динамічні властивості збуджених станів середовищ

Лекцій: 52 години

Практичних занять: 20 годин

Самостійна робота: 72 годин

2 курс магістрів (3 семестр)
2 курс магістрів (4 семестр)
Програма курсу: 

1. Координатне представлення оператора енергії для електронних станів твердого тіла і вибір базової системи хвильових функцій. Оператори заповнення-звільнення електронних станів. Перетворення оператора енергії для електронних станів до польового представлення.
2. Хвильові функції у квантово-польовому представленні. Різні вакуумні стани.
3. Різні типи збуджень і відповідні їм хвильові функції у польовому представленні.
3.1. Одночастинкові стани. Інжектовані у напівпровідник електрони. Екситони Френкеля у молекулярних кристалах. Екситонні оператори народження-знищення збуджень. Наближення Гайтлера-Лондона. Взаємодія збуджень з кристалічною решіткою. Загальні динамічні властивості екситону. Загальні динамічні властивості класичного дуального солітона. Динамічні властивості квазічастинки у зовнішньому полі.
3.2. Двочастинкові стани. Екситони Ванье-Мотта. Наближення сильно зв’язаної пари електрон-дірка. Солітони на базі екситонів Ванье-Мотта. Вплив внутрішнього (екситонного) стану на структуру солітонної оболонки. Тонка структура екситонних спектрів, обумовлена авто-локалізацією. Наближення слабкого зв’язку електрон-діркової пари (наближення нескінченно віддалених носіїв).

 

Контроль знань: 

Іспит (2 модулі за модульно-рейтинговою системою)

Література: 

1. Х. Хакен. Квантовополевая теория твердого тела. М.: Наука, 1980.
2. А. С. Давыдов. Теория молекулярных солитонов. М.: Наука, 1968.
3. А. М. Косевич, Б. А. Иванов, А. С. Ковалев. Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны. К.: Наукова думка, 1983.
4. А. С. Давыдов. Солитоны в молекулярных системах. К.: Наукова думка, 1988.
5. А. С. Давыдов. Теория твердого тела. М.: Наука, 1976.
6. А. А. Еремко, А. И. Сергиенко. К теории солитонов в молекулярных цепях. ФТТ, 1982, 24, № 12, с. 3720 – 3722.
7. A. D. Suprun. Two types of soliton solution of Schroedinger equation with the total nonlinearity of 5th degree. Functional Materials, 2001, 8, № 3, p. 436 – 441.
8. A. D. Suprun. Self-accelerating Painleve-II soliton: a curious mathematical trick or fundamental physics? Functional Materials, 2002, 9, № 3, p. 389 – 394.
9. А. Д. Супрун. Динамічні властивості одноелектронних нелінійних збуджень кристалів. К.: ВПЦ "Київський університет". 2008. 151 с.