Новітні методи комп’ютерного моделювання

Лекційних годин: 34

Годин самостійної роботи: 38

2 курс магістрів (3 семестр)
Програма курсу: 

Вступ до методів комп’ютерного моделювання

Метод молекулярної динаміки та особливості його застосування

Застосування методів Монте-Карло для розв’язування задач фізики багаточастинкових систем

Методи підвищення ефективності моделювання методами Монте-Карло

Комп’ютерне моделювання проходження світла через оптично-неоднорідне середовище.

Швидкий метод Берремана

 

Контроль знань: 

Іспит (2 модулі за модульно-рейтинговою системою)

Література: 

Основна

1.     Алексеев Д.В., Компьютерное моделирование физических задач в Microsoft Visual Basic. М.: Москва, Солон Пресс, 2004.

2.     Адаменко І.І. Застосування методу Монте-Карло у молекулярній фізиці / Адаменко І.І., Григор’єв А.М., Мороз К.О. КНУТШ. – Київ, 2006.

3.     Ашихмин В.Н., Гитман М.Б., Келлер И.Э., Наймарк О.Б., Столбов В.Ю. и др. Введение в математическое моделирование. М.: Логос, 2007.

Додаткова

1. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень. – К.: Вища школа, 1995.

2.  Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методы и программное обеспечение. – М.: Мир, 1998.

3.  Бахвалов Н.С., Жидков H.П., Кобельков Г.М., Численные методы, Учебное пособие для вузов, Москва, БИHОМ. Лаборатория знаний, 2006.

4.  Волков Е.А. Численные методы, СПб, Лань, 2008.